Ładowanie...
AKTUALNOŚCI / WYDARZENIA

Brama na rampie

Po trzech latach starań o środki i długim remoncie Teatr Brama, wraz ze Stowarzyszeniem, przeniósł się do nowej siedziby – Rampy Kultura i Twierdzy Design. W budynku znajdują się zaplecza biurowe i magazynowe, kawiarnia oraz sala treningowa i widowiskowa.

Rampa Kultura i Twierdza Design to nowopowstałe miejsce działań kulturalnych, którego właścicielem jest Gmina Goleniów, a zarządcą Goleniowski Dom Kultury. Jest ono częścią GDK – infrastrukturalnie i organizacyjnie. Merytorycznie i organizacyjnie miejscem opiekuje się Stowarzyszenie Teatr Brama.

Rampa Kultura i Twierdza Design to wielofunkcyjna przestrzeń kultury powstała w wyniku rewitalizacji infrastruktury pokolejowej w Goleniowie dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego, którego beneficjentem jest Miasto i Gmina Goleniów. Budynek wyposażono ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA. Obiekt jest dostosowany i przeznaczony pod działalność kulturalną.

Czym mają być Rampa Kultura i Twierdza Design?
Rampa jest miejscem kulturotwórczym, które tworzone jest dla mieszkańców i z nimi. Miejscu przyświeca idea Sztuki Angażującej Społeczność lub tak zwanej Sztuki Otwartej. To znaczy, że artyści z regionu będą kreować wiele różnorodnych okazji do spotkań i rozwoju poprzez sztukę. Nie jest to miejsce tylko do podziwiania kultury, ale przede wszystkim do jej tworzenia i współtworzenia. Rampa jest otwarta na pomysły mieszkańców, innowacje i rozmowy o problemach społecznych i politycznych. Jest to także miejsce spotkań, wymian transgranicznych i międzynarodowych, edukacji i rezydencji artystycznych, dokumentowania dorobku kulturalnego regionu, prezentacji teatralnych i muzycznych w kontekście lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym i transgranicznym.

1. Pracownie artystyczne w ramach zajęć w Goleniowskim Domu Kultury:


– Pracownia Teatralna prowadzona przez Teatr Brama (grupa dziecięca, młodzieżowa, dorosłych, seniorów),


– Pracownia Muzyczna – Akademia Rock’n’Rolla prowadzona przez Jarka Chilkiewicza;


– Pracownia Pieśni i Tańca prowadzona przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej „Ina”.


Siedziba stowarzyszeń i organizacji:


– Stowarzyszenie Teatr Brama (opieka merytoryczna i organizacyjna, działalność teatralna);


– Stowarzyszenie Rock Hard Ride Free (organizacja koncertów, festiwali muzycznych);


– Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Goleniów.


Formy działalności:


– praca artystyczna Teatru Brama (spektakle, koncerty, festiwale społeczno-kulturalne, Kapela TeatruBrama);


– koncerty i festiwale muzyczne;


– wydarzenia Goleniowskiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej;


– współpraca ze szkołami;


– wystawy;


– Laboratorium Przyszłości – projekt autorstwa Profesora Dariusza Kubinowskiego;


– CityLAB – działalność włączająca społeczność lokalną nastawiona na międzysektorowość;


– Archiwum działań kulturalnych regionu, Archiwum Goleniowskiego Domu Kultury, Archiwum Teatru Offowego, Archiwum Teatru Brama;


– działalność impresaryjna (zaproszone spektakle, koncerty, wystawy, filmy, multimedia, działania edukacyjne);


– rezydencje artystyczne.

Realizacja projektów:


– Regionalny Program Operacyjny, to program, który pozwolił na przeprowadzenie rewitalizacji obiektów Rampa Kultura i Twierdza Design. Dzięki wykazaniu wysokiej aktywności kulturalnej i artystycznej Goleniowskich grup oraz wskazanie na realizację projektów o zasięgu międzynarodowym (np. Caravan NEXT) zostaliśmy uznani za organizację, która potrzebuje nowej infrastruktury. Rewitalizacja pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału twórczego i organizacyjnego pracowników kultury oraz mieszkańców.


Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;

– „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu”, prowadzony przez Goleniowski Dom Kultury, Stowarzyszenie Teatr Brama i Stowarzyszenie Schloss Broellin, to projekt mający na celu angażowanie społeczności lokalnych transgranicznego Regionu Pomeranii do współpracy artystycznej. Projekt opiera się na metodologii sztuki angażującej społecznie – celem naszych działań jest upodmiotowienie mieszkańców w obszarach kultury, sztuki i aktywności społecznej. „RegioActive” zakłada powołanie dwóch, międzynarodowych centrów kulturotwórczych – Rampy Kultura i Schloss Broellin. Dzięki projektowi obiekt Rampa Kultura mógł zostać wyposażony, by służyć wszelkim działaniom kulturalnym i społecznym.


Projekt „RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu” realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA;

– Projekt Erasmus Plus – goszczenie wolontariuszy europejskich w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności – projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Teatr Brama, finansowany ze środków Unii Europejskiej;


– projekty skierowane do społeczności lokalnej i artystów realizowane przez Stowarzyszenie Teatr Brama

(zewnętrzne dofinansowania z programów Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Euroregionu Pomerania, Urzędu Marszałkowskiego i innych).