Ładowanie ...
Aktualności / Wydarzenia

Brama na Rampie

Po trzech latach starań o środki i długim remoncie Teatr Brama, wraz ze Stowarzyszeniem, przeniósł się do nowej siedziby - Rampy Kultura i Twierdzy Design. W budynku znajdują się zaplecza biurowe i magazynowe, kawiarnia oraz sala treningowa i widowiskowa.

Rampa Kultura i Twierdza Design to nowopowstałe miejsce działań kulturalnych, którego właścicielem jest Gmina Goleniów, a zarządcą Goleniowski Dom Kultury. Jest ono częścią GDK - infrastrukturalnie i organizacyjnie. Merytorycznie i organizacyjnie miejscem opiekuje się Stowarzyszenie Teatr Brama.

Rampa Kultura i Twierdza Design to wielofunkcyjna przestrzeń kultury powstała w wyniku rewitalizacji infrastruktury pokolejowej w Goleniowie dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego, którego beneficjentem jest Miasto i Gmina Goleniów. Budynek wyposażono ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA. Obiekt jest dostosowany i przeznaczony pod działalność kulturalną.

Czym mają być Rampa Kultura i Twierdza Design?
Rampa jest miejscem kulturotwórczym, które tworzone jest dla mieszkańców i z nimi. Miejscu przyświeca idea Sztuki Angażującej Społeczność lub tak zwanej Sztuki Otwartej. To znaczy, że artyści z regionu będą kreować wiele różnorodnych okazji do spotkań i rozwoju poprzez sztukę. Nie jest to miejsce tylko do podziwiania kultury, ale przede wszystkim do jej tworzenia i współtworzenia. Rampa jest otwarta na pomysły mieszkańców, innowacje i rozmowy o problemach społecznych i politycznych. Jest to także miejsce spotkań, wymian transgranicznych i międzynarodowych, edukacji i rezydencji artystycznych, dokumentowania dorobku kulturalnego regionu, prezentacji teatralnych i muzycznych w kontekście lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, międzynarodowym i transgranicznym.


Działalność w Rampie Kultura i Twierdzy Design:

1. Pracownie artystyczne w ramach zajęć w Goleniowskim Domu Kultury:


- Pracownia Teatralna prowadzona przez Teatr Brama (grupa dziecięca, młodzieżowa, dorosłych, seniorów),


- Pracownia Muzyczna - Akademia Rock'n'Rolla prowadzona przez Jarka Chilkiewicza;


- Pracownia Pieśni i Tańca prowadzona przez Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Goleniowskiej "Ina".Siedziba stowarzyszeń i organizacji:


- Stowarzyszenie Teatr Brama (opieka merytoryczna i organizacyjna, działalność teatralna);


- Stowarzyszenie Rock Hard Ride Free (organizacja koncertów, festiwali muzycznych);


- Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Goleniów.Formy działalności:


- praca artystyczna Teatru Brama (spektakle, koncerty, festiwale społeczno-kulturalne, Kapela TeatruBrama);


- koncerty i festiwale muzyczne;


- wydarzenia Goleniowskiego Domu Kultury oraz Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej;


- współpraca ze szkołami;


- wystawy;


- Laboratorium Przyszłości – projekt autorstwa Profesora Dariusza Kubinowskiego;


- CityLAB - działalność włączająca społeczność lokalną nastawiona na międzysektorowość;


- Archiwum działań kulturalnych regionu, Archiwum Goleniowskiego Domu Kultury, Archiwum Teatru Offowego, Archiwum Teatru Brama;


- działalność impresaryjna (zaproszone spektakle, koncerty, wystawy, filmy, multimedia, działania edukacyjne);


- rezydencje artystyczne.Realizacja projektów:


- Regionalny Program Operacyjny, to program, który pozwolił na przeprowadzenie rewitalizacji obiektów Rampa Kultura i Twierdza Design. Dzięki wykazaniu wysokiej aktywności kulturalnej i artystycznej Goleniowskich grup oraz wskazanie na realizację projektów o zasięgu międzynarodowym (np. Caravan NEXT) zostaliśmy uznani za organizację, która potrzebuje nowej infrastruktury. Rewitalizacja pozwoli na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału twórczego i organizacyjnego pracowników kultury oraz mieszkańców.


Projekt dofinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura publiczna, Działanie 9.3. Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;


- "RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu", prowadzony przez Goleniowski Dom Kultury, Stowarzyszenie Teatr Brama i Stowarzyszenie Schloss Broellin, to projekt mający na celu angażowanie społeczności lokalnych transgranicznego Regionu Pomeranii do współpracy artystycznej. Projekt opiera się na metodologii sztuki angażującej społecznie - celem naszych działań jest upodmiotowienie mieszkańców w obszarach kultury, sztuki i aktywności społecznej. "RegioActive" zakłada powołanie dwóch, międzynarodowych centrów kulturotwórczych – Rampy Kultura i Schloss Broellin. Dzięki projektowi obiekt Rampa Kultura mógł zostać wyposażony, by służyć wszelkim działaniom kulturalnym i społecznym.


Projekt "RegioActive – Aktywizacja Społeczno-kulturalna Regionu" realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Meklemburgia-Pomorze Przednie / Brandenburgia / Polska w ramach celu "Europejska Współpraca Terytorialna" Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) INTERREG VA;


- Projekt Erasmus Plus – goszczenie wolontariuszy europejskich w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności – projekt prowadzony przez Stowarzyszenie Teatr Brama, finansowany ze środków Unii Europejskiej;- projekty skierowane do społeczności lokalnej i artystów realizowane przez Stowarzyszenie Teatr Brama


(zewnętrzne dofinansowania z programów Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Euroregionu Pomerania, Urzędu Marszałkowskiego i innych).